2 de novembre de 2011

TECTRAM Enginyers acreditada per la GENCAT en la redacció de Plans d'AUtoprotecció

El 29 de juny de l’any 2010 en Govern de la Generalitat de Cataluna va aprovar el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Es tracta d’un Decret que estableix, entre d’altres, les obligacions en matèria d’autoprotecció dels titulars de determinades instal.lacions o determinats edificis i equipaments (redacció d’un Pla d’Autoprotecció, l’obligatorietat de la seva revisió periòdica, el contingut mínim que ha de tenir el mateix Pla, l’abast de la seva implantació del PAU...

Val a dir que aquesta és la primera eina normativa oficial que estableix, de forma monogràfica, tot allò que fa referència a la gestió endreçada i estructurada d’una emergència.

Si haguéssim de resumir el contingut del Decret 82/2010 de forma sintètica i intel.ligible ho faríem a través dels següents punts:

· El Decret deixa de parlar de Pla d’Emergència (antiga denominació) per parlar de Pla d’Autoprotecció (PAU)
· Estableix un doble nivell (segons el risc de l’activitat i els possibles efectes d’una emergència):
Major Risc: Activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya (Annex I.A)
            Menor Risc: Activitats i centres per a la protecció civil local (Annex I.C)
· El Decret va entrar en vigor el dia 8/1/2011, per a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya i el dia 8/7/2011, per a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local
· El PAU ha de ser revisat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya sempre que hi hagi una modificació substancial i com a mínim cada quatre anys.
· El Decret estableix el contingut mínim d’un Pla d’Autoprotecció
· El Decret manifesta, textualment, que és necessari que el PAU sigui implantat. La implantació del PAU ha de donar compliment als aspectes següents:
            Formació teòrica i pràctica del personal
            Informació a les persones usuàries de l’activitat
            Definició, provisió i gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris
Realització de simulacres d'emergència, amb la periodicitat i condicions que fixa l'article 8 del Decret
· El Decret estableix (en el seu Annex III) una dotació mínima en mitjans d’autoprotecció
· El Pla d’Autoprotecció s’ha de sotmetre al procediment d’homologació per part de l’administració competent.

TECTRAM Enginyers disposa d’una àmplia experiència en el món de l’Autoprotecció al mateix temps que tècnics acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la redacció i la implantació de Plans d’Autoprotecció.