29 de maig del 2013

TECTRAM Enginyers i la UPIC (Cambra de Comerç de Barcelona) firman acuerdo de colaboración

TECTRAM Enginyers llega a un acuerdo de colaboración con la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya).  El objetivo es brindar a los asociados y a los propietarios de las naves de sus polígonos industriales, un asesoramiento técnico especializado, facilitando la toma de decisiones correctas desde un punto de vista técnico-normativo.
 
El acuerdo contempla, entre otros, los siguientes aspectos:
 • Asesoramiento de implantación de empresas industriales (internacionales y/o nacionales)
 • Auditorias normativas de naves
 • Gestión de proyectos (Licencia ambiental, Proyectos de incendios, Obras, Legalizaciones de instalaciones, etc.)
 • Tectram como partner tecnológico de la UPIC
 • Confección de informes sectoriales de cumplimento normativo de naves vacías


La actual situación del mercado de naves industriales y la coyuntura económica en la que nos encontramos, provocan que cualquier decisión que suponga una inversión deba ser muy mesurada, justificada y optimizada al máximo. Por otro lado, desgraciadamente el número de naves industriales vacías es muy elevado y el incumplimiento de las normativas sectoriales hace muy complicado, en muchas ocasiones, la ocupación de las mismas con una actividad económica.
 
El acuerdo firmado, pretende mediante una activa colaboración, facilitar el cumplimiento de los objetivos empresariales de ambas partes, colaborando en ayudar a conseguir un tejido industrial más eficiente, competitivo y seguro.

7 de maig del 2012

TECTRAM Enginyers Project Management. La nueva división de TECTRAM Enginyers especialista en proyectos en industria y Oficinas


TECTRAM Enginyers, lanza una nueva división de Project Management destinada a los sectores industrial y oficinas. Esta nueva división: TECTRAM Enginyers Project Management, tiene como principal objetivo dar un servicio integral y sin intermediarios en la gestión de los proyectos que las empresas de los sectores industrial y oficinas requieran para hacer realidad una nueva implantación o una adecuación o ampliación de sus instalaciones.
TECTRAM Enginyers posee una amplísima experiencia en los sectores anteriormente mencionados y, con este nuevo proyecto, pretende consolidar su posición en un mercado cada vez más exigente y especializado, donde la gestión integral de proyectos es clave para el éxito técnico y económico de una operación. Para más información podéis consultar la WEB (http://www.tectram.com/project-management/project-management.php).

2 de novembre del 2011

TECTRAM Enginyers acreditada per la GENCAT en la redacció de Plans d'AUtoprotecció

El 29 de juny de l’any 2010 en Govern de la Generalitat de Cataluna va aprovar el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures. Es tracta d’un Decret que estableix, entre d’altres, les obligacions en matèria d’autoprotecció dels titulars de determinades instal.lacions o determinats edificis i equipaments (redacció d’un Pla d’Autoprotecció, l’obligatorietat de la seva revisió periòdica, el contingut mínim que ha de tenir el mateix Pla, l’abast de la seva implantació del PAU...

Val a dir que aquesta és la primera eina normativa oficial que estableix, de forma monogràfica, tot allò que fa referència a la gestió endreçada i estructurada d’una emergència.

Si haguéssim de resumir el contingut del Decret 82/2010 de forma sintètica i intel.ligible ho faríem a través dels següents punts:

· El Decret deixa de parlar de Pla d’Emergència (antiga denominació) per parlar de Pla d’Autoprotecció (PAU)
· Estableix un doble nivell (segons el risc de l’activitat i els possibles efectes d’una emergència):
Major Risc: Activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya (Annex I.A)
            Menor Risc: Activitats i centres per a la protecció civil local (Annex I.C)
· El Decret va entrar en vigor el dia 8/1/2011, per a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya i el dia 8/7/2011, per a les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local
· El PAU ha de ser revisat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya sempre que hi hagi una modificació substancial i com a mínim cada quatre anys.
· El Decret estableix el contingut mínim d’un Pla d’Autoprotecció
· El Decret manifesta, textualment, que és necessari que el PAU sigui implantat. La implantació del PAU ha de donar compliment als aspectes següents:
            Formació teòrica i pràctica del personal
            Informació a les persones usuàries de l’activitat
            Definició, provisió i gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris
Realització de simulacres d'emergència, amb la periodicitat i condicions que fixa l'article 8 del Decret
· El Decret estableix (en el seu Annex III) una dotació mínima en mitjans d’autoprotecció
· El Pla d’Autoprotecció s’ha de sotmetre al procediment d’homologació per part de l’administració competent.

TECTRAM Enginyers disposa d’una àmplia experiència en el món de l’Autoprotecció al mateix temps que tècnics acreditats per la Generalitat de Catalunya per a la redacció i la implantació de Plans d’Autoprotecció.

28 d’octubre del 2011

FIRMA DE CONTRATO DE ASESORAMIENTO CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES

TECTRAM Enginyers ha firmado recientemente un contrato de asesoramiento con la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). Este contrato otorga a TECTRAM Enginyers el privilegio de ser la única ingeniería a nivel nacional que colabora oficialmente en el asesoramiento técnico-normativo a los franquiciadores y franquiciados que pertenecen a la Asociación. El contrato se enmarca en el plan de consolidación y crecimiento de TECTRAM en el sector comercial-retail y debe suponer un paso estratégico adelante para la empresa.

TECTRAM Enginyers ofrece a los asociados de la AEF sus servicios en el global del proceso técnico de adquisición y puesta en marcha de una actividad franquiciada, actuando en las siguientes fases:


- Asesoramiento de implantación
      Análisis de costes técnicos
      Medidas correctoras
      Posibilidad de implantación
      Análisis y valoración de alternativas
- Anteproyectos y estudios de viabilidad técnica
- Licencias ambientales
      Diseño de propuestas de interiorismo
- Proyectos ejecutivos de obra nueva
- Proyectos ejecutivos de reforma
      Obra
      Instalaciones
- Legalizaciones de instalaciones
      Baja tensión
      Climatización
      Aire comprimido
- Dirección de Obra - Project Management
- Construction Management
- Coordinación de seguridad y salud

Podeis consultar más detalles de la AEF y sus asociados en el siguiente enlace. libro de franquicias oficial de la AEF para el año 2012. Nos encontrareis en la página 162.

21 de juny del 2011

TECTRAM Enginyers en el Salón BizBarcelona

TECTRAM Enginyers no quiso perder la oportunidad y el pasado 15 y 16 de Julio asistió al Salón BizBarcelona (Salón Emprendedor) en busqueda de oportunidades de negocio.

TECTRAM Enginyers realizó más de 100 contactos comerciales con posibilidades que intentaremos profundizar con posterioridad.


TECTRAM apuesta firmemente por este tipo de eventos, por lo que nuestra participación activa directamente en el Salón y vía telemática (facebook, Blog, twitter etc.) ha sido importante, intentado  poner nuestro grano de arena, buscando colaborar con las empresas y los autónomos con ganas de emprender.

ÁNIMO!

31 de maig del 2011

TECTRAM Enginyers estrena nova pàgina WEB

Us convidem a visitar la nostra nova pàgina WEB http://www.tectram.com/. Amb més informació, novetats, projectes desenvolupats pel nostre despatx etc. Hi hem posat molta il·lusió i esperem que us agradi i serveixi per reflectir la realitat en contínua evolució de la nostra empresa.

Una abraçada a tothom.

5 d’abril del 2011

Jornada tècnica a l'Associació de Campings de Girona

TECTRAM Enginyers ha estat convidada per l'Associació de Campings de Girona-Costa Brava-Pirineus a participar com a ponent en la propera Jornada Tècnica que l'Associació organitza el proper dimecres dia 13 d'abril. TECTRAM Enginyers ha estat convidada per tal d'exposar l'abast i l'impacte que el nou Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció,  tindrà sobre el sector campista.

El Decret 82/2010 és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya que estableix a grans trets:
 1. Les obligacions en matèria d’autoprotecció dels titulars de determinades instal.lacions o determinats edificis i equipaments.
 2. L’obligatorietat de redacció dels plans d’autoprotecció (PAU, en endavant) per part de tècnic competent.
 3. L’obligatorietat de revisar amb certa periodicitat el contingut del PAU.
 4. El contingut mínim que ha de tenir el mateix PAU.
 5. L’abast de la implantació del PAU.
 6. La necessitat de la definició, la provisió i la gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris per a la implantació del PAU.
 7. El tipus i dotació mínima en mitjans d’autoprotecció.
 8. Els procediments de comunicació en cas d’emergència i en cas de simulacres.
 9. Els òrgans competents, a Catalunya, en matèria d’Autoprotecció.
 10. El procediment administratiu aplicable en matèria d’autoprotecció (comunicació a l’administració competent, elaboració del PAU, homologació del PAU...).
Més concretament, dóna resposta als articles 7 i 20 de la Llei 4/97, que estableixen:
  1. La necessitat que el Govern reguli un catàleg amb les activitats de risc des del punt de vista de protecció civil.
  2. L’obligació que el Govern determini l’estructura dels Plans d’Autoprotecció (PAU) de les activitats incloses al catàleg.
  3. L’obligació que els titulars dels centres, establiments i dependències inclosos al catàleg estableixin mesures d’autoprotecció.
El reglament s’ha elaborat tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de protecció civil i l’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.