5 d’abril de 2011

Jornada tècnica a l'Associació de Campings de Girona

TECTRAM Enginyers ha estat convidada per l'Associació de Campings de Girona-Costa Brava-Pirineus a participar com a ponent en la propera Jornada Tècnica que l'Associació organitza el proper dimecres dia 13 d'abril. TECTRAM Enginyers ha estat convidada per tal d'exposar l'abast i l'impacte que el nou Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció,  tindrà sobre el sector campista.

El Decret 82/2010 és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya que estableix a grans trets:
 1. Les obligacions en matèria d’autoprotecció dels titulars de determinades instal.lacions o determinats edificis i equipaments.
 2. L’obligatorietat de redacció dels plans d’autoprotecció (PAU, en endavant) per part de tècnic competent.
 3. L’obligatorietat de revisar amb certa periodicitat el contingut del PAU.
 4. El contingut mínim que ha de tenir el mateix PAU.
 5. L’abast de la implantació del PAU.
 6. La necessitat de la definició, la provisió i la gestió dels mitjans i recursos econòmics necessaris per a la implantació del PAU.
 7. El tipus i dotació mínima en mitjans d’autoprotecció.
 8. Els procediments de comunicació en cas d’emergència i en cas de simulacres.
 9. Els òrgans competents, a Catalunya, en matèria d’Autoprotecció.
 10. El procediment administratiu aplicable en matèria d’autoprotecció (comunicació a l’administració competent, elaboració del PAU, homologació del PAU...).
Més concretament, dóna resposta als articles 7 i 20 de la Llei 4/97, que estableixen:
  1. La necessitat que el Govern reguli un catàleg amb les activitats de risc des del punt de vista de protecció civil.
  2. L’obligació que el Govern determini l’estructura dels Plans d’Autoprotecció (PAU) de les activitats incloses al catàleg.
  3. L’obligació que els titulars dels centres, establiments i dependències inclosos al catàleg estableixin mesures d’autoprotecció.
El reglament s’ha elaborat tenint en compte la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de protecció civil i l’objectiu del decret és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.

Cap comentari:

Publica un comentari